Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland: “Je beheerdata op orde brengen, levert veel op”

Het Hogeland is een jonge gemeente, die is ontstaan na een fusie in 2019. Omdat de oorspronkelijke gemeenten elk hun eigen beheerdata hadden, is er vanaf het begin hard gewerkt om deze data op elkaar af te stemmen, te actualiseren en onder te brengen in één gezamenlijk beheersysteem: Obsurv. “Nu de data steeds meer op orde is, leidt dit tot een aantal concrete, nieuwe ontwikkelingen”, vertelt Jerry Koomans van den Dries, teamcoach Infra bij Het Hogeland. “Het beeldend beleids- en beheerplan voor wegen en de civiele constructies is daar een voorbeeld van. Maar ook het nieuwe Handboek Openbare Ruimte. Een grote groep medewerkers van Het Hogeland heeft hier de afgelopen tijd goed en plezierig aan samengewerkt”. Tijd voor een gesprek.

“Beleid en beheer in samenhang”

‘Als je je data op orde hebt, dan kun je aan de knoppen draaien.’ Dat was het uitgangspunt van Het Hogeland toen de gemeente op Obsurv overstapte. Nu, ruim een jaar later, wordt steeds beter merkbaar wat dit in de praktijk oplevert. “We zijn op dit moment druk bezig de beleids- en beheerplannen voor wegen, kunstwerken, openbare verlichting, riolering en groen af te ronden”, legt Jerry uit. “En mede dankzij de geactualiseerde data uit ons beheersysteem, kunnen we hierbij nu een meer en meer geïntegreerde aanpak kiezen, waarbij we voor zowel het College als de gemeenteraad inzichtelijk maken wat de mogelijke scenario’s zijn.”

Om duidelijk te maken welke evenwichtige keuzes gemaakt moeten worden qua beheer en wat daarvan de consequenties zijn, heb je data nodig. “Actuele en volledige data”, benadrukt Jerry. “Het is immers op basis van onze scenario’s dat beleidsmakers, bestuur en gemeenteraad  inzicht krijgen in de knopen die zij moeten doorhakken. Hoe willen we beheren en onderhouden? Wat kost dat? Willen we een differentiatie aanbrengen tussen het centrum, woonwijken of de gebieden buiten de bebouwde kom? Als beheerders zijn wij afhankelijk van de keuzes die bestuurders en raad maken. Maar zij zijn ook weer afhankelijk van onze informatie. Die moet juist en volledig zijn.”

“Uiteindelijk is het zaak om de gemeentelijke ambities te vertalen naar en te koppelen aan de best passende beheervorm”, voegt hij eraan toe. Door de gegevens uit Obsurv te linken aan beleid en beheer wordt de volgende stap in de Beheercirkel Assetmanagement mogelijk, en ontstaat er steeds meer samenhang tussen de landelijke, provinciale en gemeentelijke ambities, de uitvoering en het monitoren van het beheer, en de evaluatie.

“De basis voor onze openbare ruimte in één handboek”

Net zoals de geïntegreerde beleidsplannen, zo is ook het Handboek Openbare Ruimte indirect afhankelijk van juiste en actuele data. “Het Handboek kun je zien als een soort encyclopedie van onze openbare ruimte”, legt Jerry uit. “Daarin proberen wij alle standaard uitgangspunten voor de openbare ruimte van onze gemeente samen te brengen. Hoe breed maken we onze wegen? Welke materialen worden toegepast? Hoe leggen we onze riolering aan? Welke keuzes maken we voor openbare verlichting? Welke standaarden kiezen we in ons groenonderhoud?”

Het initiatief voor dit Handboek kwam uit het Infra-team zelf. “Er wordt veel gevraagd van ons team”, legt Jerry uit. “We worden gevraagd bij overleggen over bestemmingsplannen, herstructurering, versterkingsopgaven… Vaak zijn daar andere afdelingen of externen bij betrokken die ook iets moeten met de openbare ruimte. Door ons Handboek aan hen ter beschikking te stellen, hoeven we niet iedere keer opnieuw al onze basisuitgangspunten afzonderlijk toe te lichten. Doordat alle standaardgegevens zijn verzameld, besparen we tijd en kunnen we ons concentreren op de situaties waarbij afgeweken moet worden van de standaardmogelijkheden. En dat zijn er uiteraard ook meer dan genoeg!”

“Een constructieve oplossing voor een veel voorkomende informatiebehoefte.”

Omdat je niet alles tegelijk kunt doen, zijn we als eerste begonnen met de data van wegen, civiele constructies, riolering en groen”, voegt Jerry eraan toe. “Het grootste effect is immers te behalen op de posten waaraan je het meeste uitgeeft. Maar op termijn is het de bedoeling dat alle andere beheergebieden en onderdelen daarvan ook worden toegevoegd.”

Het Handboek is vooral beeldend  en heeft om die reden een interactieve vorm gekregen die aanpasbaar is. Jerry: “Het is belangrijk dat je er makkelijk doorheen kan navigeren. Het moet voor anderen snel te raadplegen zijn. En wat ook heel belangrijk is, is dat het een dynamische informatiebron is. En daarbij is uiteraard de koppeling met onze beheerdata in Obsurv van groot belang. Bovendien ontstaan er kansen om door te groeien naar een LIOR (leidraad inrichting Openbare Ruimte). Zo kunnen we alles actueel houden en kunnen we gaandeweg ook steeds meer toevoegen en verfijnen. Zo kunnen we steeds beter onze kennis en input vastleggen en makkelijk overdraagbaar maken aan anderen die deze informatie nodig hebben. En dat levert heel wat op.”

Meer informatie?

Wil jij ook meer doen met de data uit jouw beheersysteem openbare ruimte? Of ben jij betrokken bij het opstellen van de beleids- en beheerplannen van jouw gemeente of provincie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen je goed adviseren over hoe je met deze nieuwe ontwikkelingen het beste aan de slag kan. Samen komen we verder.