Bezuiniging wegbeheer leidt tot risico

Minder wegonderhoud, meer claims. En dus hogere verzekeringspremies?

In mei 2017 organiseerden we een workshop risicogestuurd wegbeheer. Het ging over een door Sweco ontwikkelde methode om als wegbeheerder de juiste keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen, zeker als er bezuinigd moet worden. Amper een maand later kwam het Financieele Dagblad (FD) met een artikel over de risico’s van gebrekkig wegonderhoud en de forse toename van het aantal schadeclaims bij Nederlandse gemeenten. De VNG heeft het probleem gesignaleerd en komt met een reeks aanbevelingen. Een goede aanleiding om nog eens bij deze problematiek stil te staan.

Bezuinigingen leiden tot risico’s

Het is niemand ontgaan dat gemeenten de laatste jaren fors hebben moeten bezuinigen. Ook op het onderhoud van wegen. Het directe verband zal misschien nog niet onomstotelijk zijn aangetoond, maar het feit dat gemeenten juist de afgelopen jaren ook fors meer schadeclaims hebben ontvangen, maakt het aannemelijk dat het een met het ander in verband staat.

In het FD-artikel van 19 juni 2017 laat verzekeraar Achmea weten dat van 2008 tot en met 2016 het aantal claims bij gemeenten met bijna 60% gestegen is. Over die periode bezuinigden gemeenten ook steeds meer op de het onderhoud van wegen en openbare ruimte.

Daar zijn we toch voor verzekerd?

De VNG heeft de tendens gesignaleerd en op haar website roept de organisatie gemeenten op om zeer kritisch naar de organisatie van hun wegonderhoud te kijken. Het bewustzijn rond deze problematiek moet omhoog, vindt de VNG. En dat doe je niet alleen maar door een verzekering af te sluiten.

In het VNG-document Zicht op risico’s vergroot grip op wegbeheerschades wordt de constatering gedeeld dat er maar weinig gemeenten zijn die preventief schades beheersen. Veel gemeenten zouden teveel leunen op hun verzekering en aannemen dat ze met die verzekering alles wel geregeld hebben. Ten onrechte, zo stelt de VNG. Niet in de laatste plaats omdat bij een hoger aantal claims de verzekeringspremie ook zal stijgen.

Aanbevelingen VNG

Concreet geeft de VNG enkele aanbevelingen. Ten eerste moet het risicobewustzijn bij gemeentes omhoog en moeten organisaties kritisch kijken naar de manier waarop hun wegbeheer is georganiseerd. Daarnaast moet ‘verzekeringsdenken’ plaatsmaken voor ‘risicodenken’. Stel een beleid op waarin de gemeente aangeeft welke risico’s er zijn en wat het na te streven risiconiveau is. Tot slot roept de VNG gemeenten op meer informatie te halen uit de registratie van schade. Schadeclaims geven namelijk veel informatie om wegbeheer effectiever te organiseren en in te richten.

Inzicht in kosten en planning

Wegbeheer is omgaan met risico’s. Zoveel is duidelijk. En omgaan met risico’s vergt in de eerste plaats inzicht. Zeker in situaties waar verschillende maatregelen dringend gewenst zijn, maar niet allemaal tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is het belangrijk om zicht te hebben op het bestaande wegenareaal, de kwaliteit waarin die wegen verkeren, en de kosten die de verschillende maatregelen met zich meebrengen.

Obsurv is een beheersysteem dat bij uitstek areaal, kwaliteit en onderhoudskosten in kaart brengt, zodat u op een verantwoorde manier een afweging kunt maken over de prioriteit van maatregelen en de volgorde waarin deze moeten worden uitgevoerd.

En inzicht in risico’s!

Voortbouwend op de voordelen die een beheersysteem als Obsurv kan bieden, ontwikkelde Sweco een methodiek om risicogestuurd te beheren. Want beheer zonder risico’s bestaat natuurlijk niet. Maar als wegbeheerder wil je risico’s wel zoveel mogelijk beperken. Hoe maak je de juiste keuzes? En hoe prioriteer je als er dan toch bezuinigd moet worden? De methodiek van Sweco beantwoordt dit soort vragen en is al door meerdere gemeenten in de praktijk gebracht. De resultaten en reacties zijn erg positief.

Meer informatie?

Wilt u ook meer weten? Over risicogestuurd beheer? Of over Obsurv? Ga naar ons contactformulier of bel gewoon direct een van onze adviseurs. Zij informeren u graag verder.

 

contact