Grote belangstelling voor inspiratiesessie Regiegemeenten in de praktijk

De 2e inspiratiesessie :  ‘Regiegemeente in de praktijk’ is druk bezocht. Grontmij had deze sessie georganiseerd op 8 oktober tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. 

Het was een besloten, kleinschalige sessie voor teamleiders, afdelingshoofden, beleidsmakers en strategisch beheerders. Extra stoelen waren nodig, vanwege de grote belangstelling (35 deelnemers).  De verschillen tussen de overheids-NV (gemeente Lochem) en bijna volledig uitbesteden (gemeente Haarlem) werden duidelijk uiteengezet in beide presentaties. Genoeg stof tot nadenken voor de aanwezige gemeenten, die de stap naar regiegemeente nog moeten maken.

Politiek draagvlak is een voorwaarde

Regiemodel gemeente Lochem

Henk-Jan Bouwhuis, Hoofd afdeling Publiekscontacten bij de gemeente Lochem, gaf een enthousiaste presentatie over het verloop en de resultaten van de opgerichte overheids-NV BuitenRuimte. Henk-Jan Bouwhuis: “Het was een boeiend en spannend proces, mede vanwege de complexiteit van het ‘ontvlechten’.  Het was een testcase voor de regiegemeente op alle niveaus: medewerkers, management en bestuur. Maar iedereen is aangehaakt. Ook de samenwerking met Circulus-Berkel (afvalbeheer) is open en constructief en ook burgers zijn betrokken bij het onderhoud, al kan dit nog wel beter. Op 1 januari 2014 zijn we gestart met het niveau basis regie. Als ik kijk waar we nu staan, ben ik tevreden. We werken binnen de budgetten, voldoen aan de kwaliteitseisen en hebben de taakstelling bezuiniging en activering gehaald. We zijn klaar voor de volgende stap” aldus Bouwhuis. Het lijkt een redelijk succesverhaal, op de vraag vanuit het publiek wat de gouden tip is voor gemeenten die de stap naar regie nog moeten maken antwoordt Bouwhuis: “Om als regiegemeenten een goed functionerende overheids-NV op te richten, is politiek draagvlak een absolute voorwaarde. Zonder moet je er niet aan beginnen”.

Contractstructuur (UAV-gc 2005) gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem: beheer en onderhoud van de openbare ruimte volledig uitbesteed

Bij de gemeente Haarlem hebben ze gekozen voor vergaande uitbesteding aan meerdere marktpartijen.  Al het werk in de openbare ruimte is uitbesteed, de gemeente heeft geen directievoerders, toezichthouders en technisch beheerders meer in dienst. Herman Wals, afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling en Beheer van de gemeente Haarlem: “In 2014 hadden we nog 75 contracten voor onderhoud van de openbare ruimte. Nu zijn het er nog 10  (5 bij aannemers en 5 bij dochteronderneming Spaarnelanden). De werkzaamheden zijn geclusterd in samenhangende domeinen (bijvoorbeeld civiele kunstwerken & oevers, riolering & grondwater, asfalt & markeringen etc.) en we werken met domeingerichte contracten (UAV-gc 2005) en sturen gebiedsgericht. Het is een grote omslag van denken in prestaties en acties naar denken in processen en resultaten. We zijn van inspanningsverplichting naar resultaatsverplichting gegaan. Er wordt met taakstellende budgetten gewerkt, waardoor meerwerkfacturen tot het verleden behoren” aldus Wals.

De gemeente Haarlem is de eerste gemeente die op deze manier het beheer en onderhoud van de openbare ruimte volledig uitbesteed, er is dan ook veel belangstelling voor de aanpak. En natuurlijk ook naar het functioneren en de resultaten, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Dat ze op de voet gevolgd worden door veel gemeenten, is een ding dat zeker is.